Vliv intervenčního programu na posturální stabilitu ve stoji na rukou

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Einfluss des Interventionsprogramms auf die Haltungsstabilität im Handstand
Title translated into English:Influence of intervention program on postural stability in handstand
Author:Krištofič, Jaroslav; Fiala, Tomáš
Published in:Česká kinantropologie
Published:23 (2019), 3/4, S. 47-59, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Print resource Electronic resource (online)
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU202010009386
Source:BISp

Author's abstract

Posturální stabilita je schopnost odolávat účinku vnějších a vnitřních sil před nekontrolovaným pádem a její úroveň může být vyjádřena pomocí parametrů rovnováhových schopností. Stoj na rukou je vůči klasickému stoji na nohou polohou s výrazně vyšší labilitou a rozdílnou strategií jejího vyvažování. Tato studie je zaměřena na evaluaci změn trajektorií COP měřených na zařízení FOOTSCAN v postojových testech a v poloze stoje na rukou na začátku experimentu a po čtyřměsíční aplikaci intervenčního programu. Výzkumu se zúčastnilo 7 probandů, 2 muži a 5 žen ve věku 22,8 +/- 1,64 roku, tělesné hmotnosti 61,5 +/- 7,45 kg a tělesné výšce 169,5 +/- 7,51 cm. Výsledné hodnocení posturální stability bylo odvozováno od hodnot parametru TTW (Total Traveled Way). V položce stoj na rukou v celém intervalu (0–30 s) při výstupním měření vykázali zlepšení čtyři probandi, dva zhoršení a jeden stejné hodnoty. Při rozdělení intervalu měření 0–30 s na dva (0–15 s;15–30 s) v součtu vstupního i výstupního měření (tedy 14 měření) byly naměřeny 11x lepší hodnoty TTW ve stoji na rukou v druhém intervalu, 3x zůstaly hodnoty stejné a ani jednou nebylo zaznamenáno zhoršení v druhém intervalu oproti prvnímu. Postojové testy jako celek nevykázaly mezi vstupním a výstupním měření signifikantní rozdíl.

Author's abstract

Postural stability is the ability to resist the effects of external and internal forces from uncontrolled fall and its level can be expressed using parameters balance abilities. The handstand is a position with a much higher lability and a different strategy of balancing in contrast to the classic foot stand. This study is focused on evaluating changes in COP trajectory measured on FOOTSCAN in standing tests and test in handstand position at the beginning of the experiment and in four months after application of the intervention program. Seven probands, 2 males and 5 females aged 22,8 +/- 1,64 years, body weight 61,5 +/- 7,45 kg and body height 169,5 +/- 7,51 cm participated in the research. The resulting assessment of postural stability was derived from TTW (Total Traveled Way) parameter values. In the handstand item over the entire interval (0–30 s), four probands have improved, two got worse, and one remained at the same values. When dividing the measurement interval of 0–30 s to two (0–15 s; 15–30 s) in the sum of input and output measurements (ie 14 measurements), 11x improvement values of TTW was measured in the second interval, 3x the same values and no one got worse. Tests in standing position as a whole did not show a significant difference between input and output measurements.