Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /

Author: Thailand. Krasūang Sưksāthikān.
Language: Thai
Published: 1915
Source: University of Michigan: Digital Library Production Service (DLPS)
Online Access: http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
Identification number: ftumich:oai:quod.lib.umich.edu:MIU01-100160768
id ftumich:oai:quod.lib.umich.edu:MIU01-100160768
bisp-collection base
recordtype bispbase
url http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
url-type primary
info
spelling School sports
Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /
publishDate 1915
publishDate_facet 1915
baseCollectionName University of Michigan: Digital Library Production Service (DLPS)
baseCountry us
title Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /
spellingShingle Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /
title_short Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /
title_sort Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /
author2 Thailand. Krasūang Sưksāthikān.
author_facet Thailand. Krasūang Sưksāthikān.
author2-role Autor
abstract In Thai. ; Mode of access: Internet.
abstract_type general
abstract_lang tha
language tha
publisher [Bangkok : s.n.
_version_ 1673783651680124928
score 13,236263