APA Citation

Sưksāthikān., T. K. (1915). Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa: Na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang. [Bangkok : s.n.

Chicago Style Citation

Sưksāthikān., Thailand. Krasūang. Kamnot Kānkrīthā Nakrīan Læ Kānsadǣng Wichā Lūksư̄a Nư̄ang Nai Kānchalœ̄m Phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa: Na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 Rœ̄m Tǣ Wēlā Thīang. [Bangkok : s.n, 1915.

MLA Citation

Sưksāthikān., Thailand. Krasūang. Kamnot Kānkrīthā Nakrīan Læ Kānsadǣng Wichā Lūksư̄a Nư̄ang Nai Kānchalœ̄m Phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa: Na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 Rœ̄m Tǣ Wēlā Thīang. [Bangkok : s.n, 1915.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.