Kamnot kānkrīthā nakrīan læ kānsadǣng wichā lūksư̄a nư̄ang nai kānchalœ̄m phrachonphansā Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa : na Rōngrīan Sūankulāp Witthayālai 5 Mō̜. Khō̜. 2458 rœ̄m tǣ wēlā thīang /

Author: Thailand. Krasūang Sưksāthikān.
Language: Thai
Published: 1915
Source: University of Michigan: Digital Library Production Service (DLPS)
Online Access: http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
http://hdl.handle.net/2027/coo.31924022703296
Identification number: ftumich:oai:quod.lib.umich.edu:MIU01-100160768

Summary

In Thai. ; Mode of access: Internet.