Pohybové učení ve vodním prostředí v raném věku

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Motorisches Lernen im Wasser im frühen Alter
Title translated into English:The motor learning in the aquatic environment in early age
Author:Čechovská, Irena; Nováková, Tereza
Published in:Česká kinantropologie
Published:17 (2013), 4, S. 13-23, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-9261
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001236
Source:BISp

Author's abstract

Text se zabývá neurofyziologickými principy časných vývojových stadií dítěte jako základními předpoklady pohybového učení ve vodním prostředí v raném věku. V kontextu těchto souvislostí je popsáno pět skupin dovedností modelově rozlišovaných v české didaktice plavání (polohování ve vodě, plavecké dýchání, zanoření a orientace pod hladinou, pád do vody a základy záběrových pohybů). Vzhledem k všeobecně dokládanému negativnímu trendu klesající tělesné zdatnosti v dětské i dospělé populaci je velmi žádoucí, aby docházelo na všech věkových úrovních k podněcování motivace k pohybu a vytváření předpokladů k pozdějšímu, nejlépe pravidelnému, celoživotnímu, využívání vhodných pohybových aktivit. Tzv. kojenecké plavání při dodržení vývojových principů a chápání individuální variability přináší ohromný potenciál pro vytvoření pozitivního vztahu dítěte k pohybu vůbec i k pohybu ve specifickém vodním prostředí jako devizu pro jeho budoucí pohybovou i plaveckou gramotnost. Verf.-Referat

Author's abstract

The text deals with neurophysiological principles of early developmental stages of the child as the fundamental prerequisites of physical education in the aquatic environment at early age. There are five groups of skills distinguished in Czech didactics of swimming (positioning in the water, swimming breathing, orientation and submersion in the water, fall into the water and the basics of biting movements) in the context of these relationships. Due to the generally negative trend of declining physical fitness in populations of children and adults, it is highly desirable to occur at all age levels to stimulate motivation to move and creating a foundation for later, preferably regular and lifelong use of appropriate physical activities. The infant swimming in compliance with the principles of development and understanding of individual variability brings enormous potential to create a positive relationship of the child to move and in a specific aquatic environment. These experiences can play key role in their future excercise habits and swimming literacy. Verf.-Referat