Разлике између ученика и атлетичара-јуниора у појединим моторичким способностима

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into Serbian:Razlike izmeću učenika i atletičara-juniora u pojediim motoričkim sposobnostima
Title translated into German:Die Unterschiede zwischen Schülern und Juniorensportlern in einigen motorischen Fähigkeiten
Title translated into English:Differences between the students and athletes-juniors in certain motor capabilities
Author:Radinović, Zoran; Pavlović, Ratko
Published in:Fizicka kultura : casopis za teoriju i praksu
Published:67 (2013), 1, S. 40-47, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Serbian
ISSN:0350-3828, 2217-947X
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201308006089
Source:BISp

Author's abstract

Motor skills are an essential segment of the anthropological premises of man and are often the subject of scientific research. Due to their complex structure is very often in studies of this segment have a different approach in defining a model that will serve as the basis for the selection and definition of manifest variables. Usually there is a phenomenological approach, but not rare studies that are based on a functional model of motor skills. This paper analyzes the area of motor skills of the population of students and athletes, youth ages with the aim of determining the difference in the space of the mechanism of central regulation. The study included 90 students who were involved in various sports teams and 90 athletes from four athletic club. Measured is 12 manifest variables from the space motor mechanism of central regulation. In analyzing the data, using t-test and canonical discriminant analysis were obtained statistically significant results (p < 0.01) that explain the differences among the respondents. The seven variables pupils have achieved a better result, and the four variables, the difference is statistically significant. The only variable MISP, MSPA, MSPOO, MFLA synergistic regulation of space and tone and variable room MKOP of structuring movements are not recorded statistically significant differences. Athletes have been better in tests of flexibility, MDPK, MSRAS which are very important in racing and high jump events. Verf.-Referat

Author's abstract

Моторичке способности су незаобилазан сегмент антрополошког простора човјека и често су предмет научних истраживања. Обзиром на њихову сложену структуру врло често у истраживањима овог сегмента користе се различити приступи у дефинисању модела који ће послужити као основа за одабир и дефинисање манифестних варијабли. Најчешће се ради о феноменолошком приступу али нису ријетка истраживања која су базирана на функционалном моделу моторичких способности. У раду је анализиран простор моторичких способности популације ученика и атлетичара, јуниорског узраста са циљем утврђивања разлика у простору механизма централне регулације. Истраживањем је обухваћено 90 ученика који су укључени у различите спортске клубове и 90 атлетичара из четири атлетска клуба. Измјерено је 12 манифестних моторичких варијабли из простора механизма централне регулације. У анализи података, примјеном т-теста и каноничке дискриминативне анализе добијени су резултати који статистички значајно (p < 0.01) објашњавају разлике међу испитаницима. У седам варијабли ученици су остварили бољи резултат, а у четири варијабле је та разлика статистички значајна. Једино варијабле МИСП, МСПА, МСПОО, МФЛА из простора синергијске регулације и тонуса и варијабла МКОП из простора структуирања кретања нису оствариле статистички значајне разлике. Атлетичари су били бољи у тестовима флексибилности МДПК, МСРАС који су врло значајни у тркачким и скакачким дисциплинама. Verf.-Referat