Fyzická zdatnost osobních ochránců Policie České republiky ; Physical Fitness of the bodyguards of the Police of the Czech Republic

Author: Mejsnar, Petr
Language: Czech; Czech
Published: 2017
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90617
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/90617

Summary

Title of the work: Phycical fitness of personal protectors of the Police of the Czech Republic. Objectives: The main aim of the work was to determine and evaluate the profile of physical fitness of the members of the Close Protection Division, Protective Services of the Police of the Czech Republic. Methods: The work has character of emprical research, its main method was observation. Research sample was composed of 21members (age range 28-55) of the Close Protection Division of Protection Service of the Police of Czech Republic. Within complex testing were used non-invasive methods (anthropomotoric testing, analysis of body composition, anaerobic and aerobic testing, tests for local power and tests of reactivity). An invasive method was also used to test a capillary blood sample to determine the cholesterol level and the postworkout lactate level in blood. Somatic factors were eveluated individualy (antropometry, somatotype, body composition). Conditioning claims were also evaluated (anaerobic, aerobic, lokal power). Within psychophysiological requirements as tested reactivity on acustic and optical signal and as a last there were found out information from health area, blood pressure was measured and compared to level of cholesterol of research sample. Results: The results of observation has. ; Název práce: Fyzická zdatnost osobních ochránců Policie České republiky. Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo stanovení a zhodnocení profilu fyzické zdatnosti příslušníků Odboru ochrany chráněných osob, Ochranné služby Policie České republiky. Metody: Práce má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou je pozorování. Testovanou skupinu tvořilo 21 příslušníků (ve věkovém rozmezí 28 - 55 let), kteří jsou služebně zařazeni na Odboru ochrany chráněných osob, Ochranné služby Policie České republiky. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky (antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní testy, testy na lokální sílu a testy na reaktivitu). Invazivní metodou byl dále v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu v krvi. Jednotlivě byly hodnoceny somatické parametry (antropometrie, somatotyp, tělesné složení). Dále byly pozorovány nároky kondiční (anaerobní, aerobní, lokální síla). V rámci požadavků psychofyziologických byla testována reaktivita na akustický a optický signál a jako poslední byly zjišťovány informace ze zdravotní oblasti, byl měřen krevní tlak a porovnávána naměřená hladina cholesterolu testovaného souboru. Výsledky: Výsledky pozorování ukázaly, že průměrná tělesná výška. ; Biomedicínská laboratoř ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu