Vliv běhu se zátěží na posturální stabilitu ; The effect of running a load on postural stability

Author: Kellner, Petr
Language: Czech; Czech
Published: 2015
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/71841
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/71841

Summary

1 Abstrakt Název : Vliv běhu se zátěží na posturální stabilitu Cíle: Zjištění změn v posturální stabilitě po běhu na 3 km, relativně maximálním úsilím, s nesenou zátěží 15 kg. Výzkumný soubor: Skupina testovaných subjektů byla tvořena 7 vojáky Armády České republiky, průměrný věk 25,6 ± 2,1 let, kteří jsou studenty Vojenského oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu Unvirezity Karlovy. Metody: Diplomová práce byla koncipována jako observační studie teoreticko empirického charakteru, realizována pomocí intraindividuální komparativní analýzy na skupině 7 probandů. Posturální kontrola byla měřena pomocí rovnováhového testu U.S. Military Academy Stance Test a pomocí měření na tlakové desce Footscan. Běh byl realizován na běžeckém pásu, bez zátěže a se ze tážěží. Ke statistickému zpracování naměřených dat byly použity neparametrické statistické testy významnosti. Výsledky: Zjištěné výsledky změn v postulární stabilitě ve spojení s během na vzdálenost 3 km s nesenou zátěží 15 kg poukazují na zhoršení posturální stability měřené po běhu. Míra zhoršení posturální stability po 3 km dlouhém běhu se zátěží je u testovaných subjektů podobného rozsahu jako po 3 km dlouhém, obdobně intenzivního běhu bez zátěže. Klíčová slova: běh, zátěž, posturální stabilita, rovnováha ; 1 Abstract Title: The effect of running with a load on postural stability. Objectives: The establishment of changes in postural stability after a 3 km maximum effort run with a 15 kg load. Research sample: The tested subject group was constitued by seven soldiers of the Army of The Czech Republic at the average age of 25,6 ± 2,1 years who are students of the Military specialization at the Faculty of sport and physical education of The Charles University. Methods: This master's thesis was drawn up as a observational study of theoretic empiric character, realised through intraindividual comparative analysis on a group of 7 subjects. Postural stability was examined with RS Footscan forceplate and clinical balance test U.S. Military Academy Stance Test. The run was realised on a treadmill, without and with a load. For statistical analysis nonparametric statistic tests of significance were used. Results: The results of relations between postural control changes and 3km run with a load of 15 kg display a deterioration of postural stability tested after the run. The extend of deterioration of postural stability after 3-km run with a load within tested group is similar to one after 3-km run of analogous intensity. Key words: run, load, postural stability, balance ; Vojenská tělovýchova ; Fakulta tělesné výchovy a sportu ; Faculty of Physical Education and Sport