Vliv hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u pacientů se spinocerebelární ataxií ; Effect of deep foot massage on postural stability in patients with spinocerebellar ataxia

Author: Hlaváčková, Tereza
Language: Czech; Czech
Published: 2013
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/52827
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/52827

Summary

Úvod: Spinocerebelární ataxie (SCA) je v současné době definována jako skupina chorob s progredujícím cerebelárním syndromem, který se projevuje nejvýrazněji ataxií stoje i chůze. U pacientů s SCA dochází vlivem patofyziologických degenerativních změn nervové soustavy ke zhoršení posturální stability. Na řízení posturální stability má významný podíl somatosenzorická aferentace z měkkých tkání chodidla. Cílem práce je zjistit vliv hluboké masáže chodidla na posturální stabilitu u dané skupiny pacientů a porovnat výsledky posturografického měření s výsledky bez hluboké masáže. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 7 pacientů Kliniky rehabilitace FN Motol (průměrný věk 51,9 ± 13,9 let, 5 mužů, 2 ženy) s diagnostikovanou SCA a klinickými příznaky cerebelární ataxie. Všichni probandi byli vyšetřeni pomocí posturografu před a po aplikací hluboké masáže chodidla. V jiný den byli vyšetřeni stejným postupem, ale bez aplikace masáže chodidla. Měření probíhalo na pevné podložce a na pěně a s otevřenýma i zavřenýma očima Sledovanými parametry byly délka trajektorie COP (LENGTH), plocha opsaná COP (AREA) a rychlost COP (VELOCITY). Výsledky: Po aplikaci hluboké masáže chodidla skupiny pacientů s SCA byla nalezena signifikantně nižší hodnota u sledovaného parametru LENGTH a VELOCITY měřeného na pěnové podložce se. ; Introduction: Spinocerebellar ataxia (SCA) is currently defined as a group of diseases with progressive cerebellar syndrome, which manifests distinctively by ataxic stance and gait. In patients with SCA, deterioration of postural control occurs due to changes of pathophysiological degenerative nervous system. Control of postural stability is significantly influenced by somatosensory afferentation of soft tissue of foot. The work objective is to determine the effect of deep foot massage on postural stability in the group of patients and to compare obtained results with experiments without deep foot massage. Methods: Seven patients of the Clinic Rehabilitation at the Faculty Hospital, Prague Motol (average age 51.9 ± 13.9 years, 5 men, and 2 women) with SCA and clinical signs of cerebellar ataxia were participated in this study. All patients were examined using posturography before and after application of deep foot massage. Measurements were conducted on a firm surface, foam pad with open and closed eyes. Length of COP trajectory, COP area and COP velocity were measured. Results: Significantly lower values of the length and COP velocity were found on the foam pad with closed eyes, when the deep foot massage was applied. Experiments without applications of the deep foot massage did not show any. ; Department of Rehabilitation and Sports Medicine ; Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství ; Second Faculty of Medicine ; 2. lékařská fakulta