Vliv celotělového vibračního tréninku na posturální stabilitu u vybrané sportující populace ; Influence of whole body vibration training on postural stability in selected sporting population

Author: Strachotová, Hana
Language: Czech; Czech
Published: 2011
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/31446
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/31446

Summary

Název: Vliv celotělového vibračního tréninku na posturální stabilitu u sportující populace. Cíle: Cílem této práce je srovnání vlivu celotělového vibračního tréninku na stabilitu lidského těla a posouzení možnosti využití této tréninkové metody ke zlepšení posturální stability u vybrané sportující populace. Metody: 15 převážně plážových volejbalistů (sportovců) bylo randomizovaným výběrem rozděleno do dvou skupin. Experimentální skupina (n 8) kromě vlastních tréninků cvičila dvakrát týdně na přístroji Power Plate, zatímco kontrolní skupina (n 7) pokračovala v běžném tréninku plážového volejbalu. Experimentální skupina se účastnila celkem dvanácti cvičebních jednotek během šestitýdenní intervence. Hodnotili jsme směrodatnou odchylku a průměr hodnot výchylek COP v předozadním, medio-laterálním směru a celkovou dráhu COP. Pro tento účel jsme použily tlakovou plošinu Footscan. . Výsledky: Ze získaných výsledků vyplývá zřetelná tendence zlepšení posturální stability u plážových volejbalistů po šestitýdenní intervenci celotělovým vibračním tréninkem. Nejvýraznějšího zlepšení došlo v testech flamengo (stoj na jedné dolní končetině), ve kterém se celková dráha COP zmenšila u všech probandů na pravé dolní končetině a u šesti z osmi probandů na levé dolní končetině. Klíčová slova: posturální stabilita,. ; Title: Influence of whole body vibration training on postural stability in selected sporting population Objectives: The aim of this study is to compare the influence of whole body vibration training on the stability of the human body and assessing the possibility of using this training method to improve postural stability in selected sporting population. Methods: 15 mainly beach volleyball players (athletes) were randomly assigned into two groups. Experimental group (n 8) in addition to their own training practiced twice a week on the Power Plate, while the control group (n 7) to continue the current practice of beach volleyball. The experimental group participated in a total of twelve units during the six-week exercise intervention. We reviewed the standard deviation and average values of COP displacements in the anteroposterior, mediolateral and overall direction of the COP path. For this purpose, we used pressure platform Footscan. Results: The results indicate a clear trend to improve postural stability at the beach volleyball player after a six-week intervention, whole body vibration training. Improvement was most noticeable in tests Flamengo (standing on one leg), in which the total COP path decreased for all probands at the right lower extremity and in six of the eight probands in the left. ; Fyzioterapie ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu