Funkční a fyzická zdatnost paraplegiků ; Functional and physical fitness of paraplegics

Author: Pivoňková, Jana
Language: Czech; Czech
Published: 2009
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/23062
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/23062

Summary

V úvodu teoretické části diplomové práce stručně popisuji problematiku míšní léze. Stěžejní část věnuji vymezení pojmů tělesná a zdravotně orientovaná zdatnost jednotlivými autory, testování zdatnosti, dále významu pohybové aktivity zdravotně postižených a komplikacím ovlivňujících fyzickou zdatnost paraplegiků. V praktické části této pilotní studie byl aplikován námi vytvořený dotazník s testovací baterií. Dotazník osoba vyplňuje samostatně a hodnoceny jsou praktické dovednosti paraplegika. Testová baterie je zaměřena na praktické měření jednotlivých komponent zdravotně orientované zdatnosti a provádí ho terapeut. Výzkumu se zúčastnilo patnáct paraplegiků (14 mužů, 1 žena). Z vytvořených grafů jednotlivých otázek jsme sledovali odchylky respondentů od průměrné hodnoty, jednotlivce mezi sebou a hledali závislosti mezi některými parametry. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní studii, soustředili jsme se na proveditelnost měření v terénních podmínkách a zajímala nás reakce paraplegiků na průběh testování. Klíčová slova Transverzální léze míšní, paraplegie, tělesná zdatnost, zdravotně orientovaná zdatnost, pohybová aktivita, testovací baterie, dotazník. ; In the begining of the theoretic part of the thesis I briefly describe problems of the Spinal cord lesion. In the main part I concentrate on terms definition of the physical and health-related fitness by various authors, fitness testing, then significance physical activity of handicaped people and complications related to physical fitness of paraplegics. In the practical section of this pilot study was aplicated the questionnaire and battery testing, which we have originally created. Respondent fills the questionnaire on his own and the paraplegic's practical skills are evaluated. The battery testing is focuesd on practical measurement of single components of health-related fitness and it is provided by terapeut. Fifteen parplegics participated in the research (14 men, 1 woman). From created graphs of individual questions we were examinating diversions of respondents from average value, individual respondents with each other and we were searching relation with several parameters. We were focusing on practicableness of terrain measurement and we were interested in reactions of paraplegics on the course of the testing, because it was a pilot study. Key words: Transverse Spinal Cord Lesion, Paraplegia, Physical Fitness, Health-Related Fitness, Physical Activity, Battery testing, Questionnaire. ; Pedagogika, psychologie a didaktika ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu