Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost dospělé populace ; Physical Appearance, Health and Fitness in Adult Population

Author: Elhenický, Patrik
Language: Czech; Czech
Published: 2008
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/17999
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/17999

Summary

Název diplomové práce: Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace. Cíle práce: Zpracovat a prezentovat výsledky současné dospělé populace v oblasti vnímání a vztahu k vlastnímu tělu, nejen v oblasti fyzické, ale také v oblasti psychické. Porovnat rozdíly mezi mužskou a ženskou populací ve výše uvedených problémech a porovnat rozdíly mezi venkovskými a městskými lidmi. Metoda: Sběr dat pro tuto diplomovou práci byl prováděn anketovým šetřením pomocí dotazníkové metody. Bylo použito standardizovaného dotazníku, který byl převzat z mezinárodního výzkumu sportu, zdraví a tělesného sebepojetí v zemích střední a východní Evropy (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1995). Dotazník obsahoval kapitoly týkající se osobních údajů, zdravotního stavu, činností vztahující se k tělu a fyzické aktivity, subjektivního popisu těla, vztahu k tělu a sebepojetí. Celkem se odpovídalo na 129 otázek, z nichž byli k práci analyzovány jen ty, které se týkaly zvoleného tématu. Výsledky: Výsledky poukazují na určité změny v hodnocení tělesného vzhledu, vztahu k vlastnímu tělu i sebepojetí mužů i žen. V potvrzených hypotézách je poukazováno na rozdílnost sebevědomí žen a mužů při hodnocení svého vzhledu, kdy se muži celkově hodnotili lépe nežli ženy. Dále také na rozdíly v sebepojetí a vtahu k vlastnímu tělu mezi. ; The Title of the Thesis: Physical Appearance, Health and Fitness in Adult Population Aim: The aim is to process the data collected and present the results obtained in the adult population as refers to their body-concept and self-acceptance, in both, the physical and psychical areas. These above issues related both, to the population of men and women were compared, as well as differences found between people living in towns and rural regions. Methods: The data were collected through public inquiry using an instrument based on a standardized questionnaire, originally validated in the international research to sport, health and self-concept in Central and Eastern European countries (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1995). The questionnaire included sections referring to personal data, health condition, physical and body-related activities, subjective body description, self-acceptance and selfconcept. The questionnaire included 129 items, where only those items referring to the selected topic were analyzed in the thesis. Results: The results indicate certain changes in evaluating the physical appearance, bodyconcept and self-concept in both, men and women. The results imply there is a difference in self-esteem perceived by men and women when evaluating their appearance, and, also, the body-concept and. ; Pedagogika, psychologie a didaktika ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu