Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u starší populace ; Care for Body, Health and Fitness by Seniors

Author: Maxa, Vladimír
Language: Czech; Czech
Published: 2008
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/17811
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/17811

Summary

Název: Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u starší populace Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je zjistit postoj seniorů ke svému tělu a ke svému zdraví a odhalit způsob, jakým senioři vnímají současné mýty těla, jež nám jsou předkládány médii a přijímány současnou populací. Metoda: Ke sběru dat jsme využili dotazníku, který obsahoval otázky týkající se osobních údajů, zdravotního stavu, činností vztahujících se k tělu a fyzické aktivitě, tělesného vzhledu, sebepojetí a životní spokojenosti. Forma otázek v dotazníku není jednotná. Převládaly otázky uzavřené s volbou odpovědi ano, ne, nebo hodnocení míry souhlasu na 5 bodové škále Lickertova typu. Výsledky: Výsledky shrnují postoj seniorů k sobě samým a hodnotí míru jejich péče o vlastní vzhled, zdraví a zdatnost. Osvětlují motivaci seniorů k pohybovým aktivitám a vyjasňují způsob jejich chování ve vztahu k dodržování životosprávy. Výsledky se také zabývají hodnocením tělesných proporcí a vyjadřují skutečnost, že vlastní tělesný typ seniorů není totožný s jejich ideálním tělesným typem. Klíčová slova: tělesné sebepojetí, senioři, stáří, životní styl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ; Name: Care for Body, Health and Fitness by Seniors Objective: The objective of my graduation thesis is to detect the attitude of seniors towards their body and health and to discover the way they perceive the present-day ideas about body type that are presented by the media and accepted by the present-day population. Method: A questionnaire was used to collect data. The questionnaire involved questions relating to personal data, health state, activities connected with the body and exercise, body image, self-perception and life satisfaction. The form of the questions asked in the questionnaire was not uniform. Closed 'yes' or 'no' questions and ones using Lickert's 5- grade scales dominated the questionnaire. Results: The results summarize the attitude of seniors towards themselves and their values for evaluating their body, health and fitness. They clarify the motivation of seniors to exercise and explain their behaviour in relation to their diet. Furthermore, the results consider seniors' bodily proportions and conclude that the actual body type of seniors is not identical with their ideal body type. Key words: physical self-perception, seniors, senility, life style Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ; Pedagogika, psychologie a didaktika ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu