Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace ; Habitus, Health and Fitness Care within the Adult Population

Author: Michal, Svatopluk
Language: Czech; Czech
Published: 2007
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/12666
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/12666

Summary

Název: Péče o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace. Title: Care of habitus, health and prowess of adult population. Cíle práce: Přinést poznatky o současné péči o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace, zjistit rozdíly mezi oběma pohlavími ve vnímání a přístupu k sobě samotnému. Stanovit důležitost pohybu na zdravotní stav v jakémkoliv věku. Poukázat na postupy a činnosti (nejen tělesné), které významně přispívají ke zdravému životnímu stylu a zdravému stárnutí. Pokusit se zjistit negativní chování, které přispívá k zdravotním potížím a komplikacím. Metoda: Pro výzkum bylo použito dotazníkové metody. Dotazník byl převzat z mezinárodního výzkumu sport, zdraví a tělesné sebepojetí v zemích střední a východní Evropy (Mrázek, Fialová, Bychovskaja, 1995). Dotazník pro tuto diplomovou práci obsahoval 134 otázek týkajících se osobních údajů, zdravotního stavu, činnosti vztahující se k tělu a fyzické aktivitě, tělu a vzhledu, sebepojetí a životní spokojenosti. Pro tuto práci byly použity pouze ty části dotazníku, které odpovídají zvolenému tématu. Výsledky: Výsledky poukazují na některé změny a chování jak mužů tak i žen v péči o tělesný vzhled, zdraví a zdatnost u dospělé populace, v důsledku nových tendencí moderní společnosti. Výsledky upozornily na některé aspekty rizikového. ; Title: Care of habitus, health and prowess of adult population. Objectives: To increase awareness of modern care of habitus, health and prowess of adult population. To learn difference between both sexes in connection with perception and approach towards person itself To set importance of physical activity in connection with general well-being at certain age To point out not only physical activity procedures which contribute immensely towards healthy lifestyle as well as healthy ageing. To understand negative behaviour which plays at part in health conditions and complications. Method: Research was based on questionnaire which was taken from the international research of sports, health and physical self-awareness in central and East Europe (Mrázek, Fialová, Bachovského, 1995). The questionnaire included 134 questions focused on personal details of general well-being in connection with physical activities appearance, selfawareness and healthy lifestyle. Results: Results point out behavioural changes in care of habitus, health and prowess of adult population between man and women derived from new tendencies of modern society as well as certain aspects of risky behaviour such as worse mobility or inappropriate lifestyle. Key world: Care of habitus, health, prowess, physical training, , healthy. ; Pedagogika, psychologie a didaktika ; Faculty of Physical Education and Sport ; Fakulta tělesné výchovy a sportu