Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu ; Influence of acute sleep deprivation on human postural stability

Author: Klocová, Kateřina
Language: Czech; Czech
Published: 2018
Source: Charles University CU Digital repository
Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11956/102484
174607
002203653
http://hdl.handle.net/20.500.11956/102484
Identification number: ftunivpraha:oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/102484

Summary

Název: Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu jedince za využití dynamické počítačové posturografie (NeuroCom SMART EquiTest System). Metodika práce: V rámci této pilotní studie byl sledován výzkumný soubor 7 mladých a zdravých žen (n = 7) věkového průměru 24 let (± 0,77). Tyto účastnice byly vybrány na základě předběžného dotazníkového šetření pomocí české validizované verze MEQ dotazníku tak, aby splňovaly podmínku shodného (neutrálního) chronotypu. U účastnic byla navozena akutní spánková deprivace v trvání 24 hodin, během kterých musely dodržovat režimová opatření, aby nedošlo k nežádoucímu zkreslení výsledků. Data byla odebírána před a po uplynutí této terapeutické intervence s využitím přístroje NeuroCom SMART EquiTest System, vždy za relativně stejných podmínek a ve stejnou denní dobu. Získaná data byla posléze zpracována programem Neurocom Balance Manager Software. Ze statistických metod bylo využito párového t-testu ke statistické analýze, k určení míry klinické významnosti intervence bylo využito Cohenova d. Výsledky: Výsledky této práce potvrzují vliv 24 hodinové spánkové deprivace na posturální stabilitu. Po této době byla negativně ovlivněna senzorická organizace při. ; Title: Influence of acute sleep deprivation on human postural stability Aim: This diploma thesis is aimed to objectively investigate the influence of acute sleep deprivation on human postural stability using dynamic computerized posturography. Methodology of thesis: 7 young and healthy women (n = 7), mean age 24 (± 0,77) were enrolled into this pilot study. These subjects were picked up on the basis of a preliminary questionnaire survey using the Czech validated version of MEQ questionnaire to meet the same (neutral) chronotype condition. During 24 h of continuous wakefulness all participants had to adhere to special regimen to avoid undesirable distortion of the results. Postural stability was measured before and after the therapeutic intervention using NeuroCom SMART EquiTest System. The obtained data were processed with use of Neurocom Balance Manager Software. Paired t-test was used for statistical analysis, to evaluate clinical significance of the intervention Cohen's d was used. Results: The results confirm influence of 24-h sleep deprivation on human postural stability. After this time decreased sensory organization while maitaining balance was observed. However this fact has not been statistically significant. In case of automatic postural reactions, divergent data were obtained depending. ; Fyzioterapie ; Fakulta tělesné výchovy a sportu ; Faculty of Physical Education and Sport