Vliv pětiměsičniho připravneho obdobi na změny morfologickych a vykonnostnich parametrů juniorskych reprezentantů Česke republiky ve vodnim slalomu

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Der Einfluss eines fünfmonatigen Trainingslagers auf die morphologischen und Leistungsparameter der Juniorennationalmannschaft der Tschechischen Republik im Kanuslalom
Title translated into English:Influence of five-month preparatory period on changes of morphological and performance parameters in the Czech junior representatives in whitewater slalom
Author:Sigmund, Martin; Rozsypal, Rudolf ; Kratochvil, Jiři; Dostálová, Iva; Sigmundová, Dagmar
Published in:Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
Published:37 (2014), 1, S. 69-91, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-6521, 1803-3860
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201501000586
Source:BISp

Author's abstract

VYCHODISKA: S dosaženim nejvyšši vykonnostni urovně v oblasti vrcholoveho sportu souvisi předpoklad optimalniho rozvoje somatickych parametrů, ktere tvoři důležitou součast struktury sportovniho vykonu. Rozvoj somatickych a funkčnich parametrů mladeho sportovce je determinovan endogennimi vlivy a současně je ovlivňovan intenzivni sportovni připravou v dane specializaci. V našem připadě se zaměřujeme na treninkove efekty připravneho obdobi u juniorskych reprezentantů ČR ve slalomu na divoke vodě. CILE: Cilem předložene studie je zachytit dynamiku změn morfologickych a vykonnostnich parametrů současnych českych juniorskych reprezentantů Česke republiky ve slalomu na divoke vodě s ohledem na pětiměsični připravne obdobi. METODIKA: Vyzkumne šetřeni proběhlo na začatku připravneho obdobi a nasledně po jeho ukončeni (5 měsiců). Šetřeni se zučastnilo celkem 21 juniorskych reprezentantů Česke republiky ve slalomu na divoke vodě. Z celkoveho počtu sledovanych probandů bylo 14 mužů v průměrnem věku 16,03 ± 0,56 let. Žen bylo celkem 7 v průměrnem věku 16,20 ± 1,12 let. Byly použity antropometricke metody a metoda bioelektricke impedance (BIA). Vykonnostni ukazatele hodnotily rozvoj silovych schopnosti svalstva hornich končetin, břišniho svalstva a rozvoj aerobnich schopnosti. Vyzkumna data byla zpracovana odpovidajicimi postupy v programu Antropo vers. 2000.1. Statisticka analyza byla provedena v programu Statistica v 10.0. VYSLEDKY: Změny morfologickych parametrů s ohledem na pětiměsičnipřipravne obdobi se projevuji předevšim na urovni složeni těla a jednotlivych frakci. U souboru mužskych i ženskych zavodniků ve vodnim slalomu došlo ke sniženi absolutnich hodnot v zastoupeni tělesneho tuku se současnym navyšenim svalove frakce a celkovym navyšenim tukuproste hmoty. U obou souborů došlo k celkovemu i segmentalnimu sniženi v procentualnim zastoupeni tělesneho tuku, změny nejsou signifikantni. Změny somatotypu s ohledem na pětiměsični připravne obdobi jsou u obou souborů nevyznamne a jejich vyskyt v ramci somatografu se lokalizuje v identickych mistech jako při vstupnim vyšetřeni. Změny vybranych vykonnostnich parametrů vykazuji většinou vyznamne pozitivni diference a to u obou sledovanych souborů. U mužskeho soubory byly nalezeny vyznamne změny spojene předevšim s rozvojem silovych schopnosti sledovanych svalovych oblasti a naopak nebyl zaznamenan rozvoj aerobni vykonnosti. Slalomařky vyznamně zvyšily uroveň aerobnich schopnosti a vykonnost břišniho svalstva. ZAVĚRY: Změny sledovanych morfologickych a vykonnostnich parametrů ve vztahu k připravnemu obdobi u juniorskych vodnich slalomařů naznačuji vhod ně zvoleny treninkovy program s možnosti efektivniho transferu do zavodniho obdobi. Předložena zjištěni představuji součast nominačnich kriterii pro nadchazejici mistrovstvi světa juniorů v roce 2014. Dale nachazeji sve uplatněni v praxi a slouži ke zkvalitněni dalši prace se sledovanymi jedinci v ramci jejich sportovniho růstu a nasledne uspěšne reprezentace Česke republiky i v dalšich věkovych kategoriich. Verf.-Referat

Author's abstract

BACKGROUND: Reaching the highest levels of performance in top-level sport relates to an assumption of optimal development of somatic parameters that form an important part of the sport performance. OBJECTIVE: The aim of this study is to capture the dynamics of the morphological changes and performance parameters of the current Czech junior representatives in whitewater slalom with regard to a five-month preparatory period. METHODS: The survey was carried out at the beginning of the preparatory period and after its termination (5 months). 21 representatives of the Czech Republic from the Junior Slalom category on whitewater participated in this research. Of the total studied probands were 14 men with a mean age of 16.03 ± 0.56 years. There were 7 women with a mean age of 16.20 ± 1.12 years. The anthropometric methods and bioelectrical impedance method (BIA) were used. Performance indicators evaluated the development of muscle power capabilities of the upper extremities, abdominal muscle development and aerobic ability. The research data was processed by the appropriate procedures in the program Antrop vers. 2000.1. Statistical analysis was performed in Statistica vers.10.0. RESULTS: Changes in morphological parameters with respect to a five-month preparatory period are reflected especially at the level of body composition and individual fractions. In a group of male and female athletes in slalom there was a reduction in the absolute values of body fat with simultaneous increase in muscle fraction and the total increase in lean body mass. In both groups there was an overall segmental reduction in the percentage of body fat, however changes are not significant. Changes in somatotype with regard to a five-month preparatory period are insignificant in both groups. Changes in selected performance parameters typically show a significant and positive difference in both monitored groups. CONCLUSION: The observed changes of morphological and performance parameters in relation to the preparatory period of junior representatives in whitewater slalom suggest that appropriately selected training program with the possibility of effective transfer to the racing season. The presented findings represent a part of the nomination criteria for the upcoming World Junior Championship in 2014. In addition, they are used in practice for further improvement of work with these individuals within their sport growth and subsequently successful representation of the Czech Republic in other age categories. Verf.-Referat