Zákon o podboře sportu : terminologické problémy

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Gesetz zur Unterstützung des Sports : terminologische Probleme
Title translated into English:Sport supporting act : terminology issues
Author:Vlček, Petr
Published in:Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
Published:36 (2013), 1, S. 116-128, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-6521, 1803-3860
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001252
Source:BISp

Author's abstract

VÝCHODISKA: Text se zabývá problematikou terminologie z interdisciplinárního hlediska. Opírá se o východiska dvou odlišných disciplín, práva a kinantropologie, v oblasti, ve které se předmět jejich zájmu překrývá. CÍLE: Cílem autora příspěvku je upozornit na možné legislativní problémy, které by v souvislosti s aktuálním zněním zákona o podpoře sportu (zákon 115/2001 Sb.) mohly nastat. Druhým cílem autora je přispět k odborné diskusi kinantropologů (případně také pedagogů a právníků) a apelovat na systémový přístup při definování základní terminologie. METODIKA: Autor používá metodu jazykového výkladu. Významně se opírá o základní analytické metody, indukce a dedukce. Zdůrazňován je systémový přístup při definování pojmů. VÝSLEDKY: Prostřednictvím terminologické analýzy zákona o podpoře sportu autor poukazuje na některé konkrétní legislativní problémy, které by v souvislosti s definicí sportu uvedené v zákoně o podpoře sportu mohly nastat. V diskusní části autor k této definici navrhuje alternativní řešení. ZÁVĚRY: Autor vyjadřuje názor, že jasná, jednoznačná a jednotně používaná terminologie kinantropologů jako odborníků ve své dis-ciplíně má být zdrojem, ze kterého ostatní obory mohou čerpat. Používání vágně a neodborně definovaných termínů v jiných oborech nemůže být argumentem pro jejich přejímání do kinantropologie. Verf.-Referat

Author's abstract

BACKGROUND: The text deals with terminology issues from an interdisciplinary point of view. It is based on two different disciplines, law and kinanthropology, in an area of their overlap. AIM: The aim of the author is to point out some possible legislative problems, which could arise due to the current reading of the sport supporting act (Act no. 115/2001). The second aim of the author is to contribute to the discussion of kinantropologists (possibly also the educational researchers and lawyers) and to stress the importance of the systematic approach to terminology formulation. METHODS: The author uses the method of language interpretation. We also use the basic analytical methods, induction and deduction, while we stress the systematic approach to the term formulation. RESULTS: The analysis of the sport supporting act terminology shows some specific legislative problems, which could arise due to the definition of sport in the sport supporting act. The author discusses a possible alternative solution. CONCLUSION: According to the opinion of the author, clear, obvious and unified terminology of kinantropologists as specialists in their discipline should represent a source, from which other sciences could derive their terminology. Defined and inexpert terminology used in other disciplines should not be used as an argument for its adopting in kinanthropology. Verf.-Referat