Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů ČR

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Ökonomische Hauptkennziffern von Sportklubs der Tschechischen Republik
Title translated into English:Economic characteristic of sport clubs in the Czech Republic
Author:Pavlík, Marek
Published in:Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
Published:36 (2013), 1, S. 67-92, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-6521, 1803-3860
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201402001250
Source:BISp

Author's abstract

VÝCHODISKA: Ekonomická situace a obecně charakteristika sportovních klubů je poměrně málo zmapovanou oblastí v ČR. Současně je sport oblastí kam směřujeme pozornost i finance státu v nemalé výši. Jaká je tedy situace českých sportovních klubů a co o nich víme? CÍLE: Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí, ve kterém se pohybují sportovní kluby v České republice a na vybraném vzorku identifikovat jejich hlavní ekonomické charakteristiky. METODIKA: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky dotazníkového šetření mezi sportovními kluby v ČR, které bylo provedeno v roce 2011, přičemž do výsledků bylo zahrnuto 430 odpovědí z celkového počtu 1567 oslovených sportovních klubů. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že hospodářská situace klubů je poměrně špatná, přesto nelze jednoznačně prokázat, že na vině je ne dostatečná podpora ze strany obcí – potažmo veřejných zdrojů. V problematice dotací a kvalitě vztahů mezi kluby a obcemi se ukázala jako významná proměnná velikost obce. ZÁVĚRY: Jako zásadní pro další výzkum se potom jeví analýza dopadů krácení dotací oproti žádaným částkám. Co se v krátkém období jeví jako dobré (vice žadatelů je uspokojeno), dlouhodobě patrně povede k „inflaci“ žádaných částek, neboť subjekty zahrnou očekávané krácení dotace do své žádosti. Z dlouhodobého hlediska tak bude vznikat tlak na zdroje a to i v situaci, kdy obce uplatňují princip doplňkovosti dotace k dalším zdrojům. Verf.-Referat

Author's abstract

BACKROUND: The economic situation and other characteristic of sport clubs are quite unrevealed in the Czech Republic. The sport is traditionally one of activities supported by the public sector; however we know surprisingly little about sport clubs as recipients of this support. We emphasize the municipality level because public authorities are the most typical partners for sport clubs. AIMS: The aim of this research was to reveal the economic situation of sport clubs and gather data about their cooperation with municipalities.METHODOLOGY: We present results of a questionnaire which was completed during spring 2011. We address 1,567 sport clubs and received 430 questionform filled. RESULTS: We found that the economic situation of sport clubs is quite poor, but it cannot be proved as a result of insufficient support from public for the quality of relationship between sport clubs and municipalities as well as the grants strategy were proved by the number of inhabitants. We set a necessity of future research especially at the field of analysis of impact grants policy. CONCLUSION: We proved that most municipalities prefer an allocation of a lower sum of funds than it was asked. Short term impacts can be positive – more applicants are satisfied but there is a risk of “inflation” of a grant request in the long term view. Applicants will anticipate the cut, and they will ask for more money. It could cause the pressure on public budgets and the illusion of the lack of funds. Verf.-Referat