Планирање наставе физичког васпитања – изабрани спорт

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into Serbian:Planiranje nastave fizičkog vaspitanja – izbrani sport
Title translated into German:Planung des Sportunterrichts in ausgewählten Sportarten
Title translated into English:Planning teaching physical education – selected sport
Author:Sretenović, Zoran
Published in:Fizicka kultura : casopis za teoriju i praksu
Published:66 (2012), 1, S. 57-65, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Serbian
ISSN:0350-3828, 2217-947X
Keywords:
Online Access:
Identification number:PU201309006463
Source:BISp

Author's abstract

The primary goal of this project was to provide assistance and support for teachers of physical education in order to strengthen the competencies of this teaching area, subject matter and methods of teaching physical education and empower teachers in process of programming, planning, implementation and assessment / evaluation of teaching physical education. On the basis of the insight into the school program and curriculum for physical education and physical education –selected sports in 52 primary schools, the protocol were regarded as basic curriculum and basic document, the global and operational work plans. The objective was to review the level to which teachers synchronized and integrated programming, planning and implementation of educational standards and graded the minimum educational requirements in teaching physical education - chosen sport. Based on these results, it can be concluded that the teaching practice was not fully put to use: curriculum, curriculum for mandatory physical education and mandatory optional subject Physical Education - chosen sport, through the integration and harmonization of programs. In fact, the curriculum does not contain the required offer of teaching, extra-curricular and extracurricular activities in both subjects. No regard is taken of coordination between content and timing, individual differences of students and standards of achievement are not respected, no regard is taken over horizontal and vertical correlation; there is no planning for checking the realization of set educational standards in physical education and profiling the minimum educational requirements in teaching physical education - chosen sport. Also, there is lack of continuous monitoring and evaluation of horizontal and vertical linkage of programs, achievements and interests of students. Verf.-Referat

Author's abstract

Примарни циљ овог рада је да пружи помоћ и подршку наставницима физичког васпитања у јачању компетенција за наставну област, предмет и методику наставе физичког васпитања и оснажи наставника у процесу програмирања, планирања, реализације и вредновања / евалуације наставе физичког васпитања. На основу оствареног увида у Школски програм и наставне програме за физичко васпитање и физичко васпитање – изабрани спорт у 52 основне школе, протоколом су посматрани школски програм као базични и полазни документ, глобални и оперативни планови рада. Циљ је био сагледавање степена у ком су наставници интегрисали и хармонизовали програмске садржаје, планирали остваривање образовних стандарда и профилисали минималне образовне захтеве у настави физичко васпитање – изабрани спорт. На основу добијених резултата, може се закључити да у наставној пракси није заживело у пуној мери коришћење: школског програма, наставног плана и програма обавезног предмета физичко васпитање и обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт, кроз интеграцију и хармонизацију програмских садржаја. Односно, школски програм не садржи прописану понуду наставних, ваннаставних и ваншколских активности оба предмета. Не води се рачуна о садржаjној и временској усклађености, не уважавају се индивидуалне разлике ученика и стандарди постигнућа; не води се рачуна о хоризонталној и вертикалној корелацији; не планира се провера остварености прописаних образовних стандарда у настави физичког васпитања и не профилишу се минимални образовни захтеви у настави физичко васпитање – изабрани спорт. Такође, изостаје континуирано праћење и вредновање хоризонталне и вертикалне повезаности програмских садржаја, постигнућа и интересовања ученика. Verf.-Referat