Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů v České Republice

Saved in:
Bibliographic Details
Title translated into German:Ausgewählte Probleme der Anwendung des Einkommenssteuergesetzes der Sportklubs in der Tschechischen Republik
Title translated into English:Income tax application into accounting of sports clubs in the Czech Republic
Author:Herzánová, Radmila
Published in:Tělesná kultura : sbornik kateder telesné výchovy a telovýchovného lékarstvi
Published:33 (2010), 3, S. 75-83, Lit.
Format: Publications (Database SPOLIT)
Publication Type: Journal article
Media type: Electronic resource (online) Print resource
Language:Czech
ISSN:1211-6521, 1803-3860
Keywords:
law
Online Access:
Identification number:PU201307004894
Source:BISp

Author's abstract

Sportovní kluby patří mezi neziskové organizace, jejichž posláním jsou sportovní aktivity. Tyto organizace mají své poslání často formulováno mnohem obšírněji, zajišťují sportovně-vzdělávací a výchovné akce, společenské akce propagující zdravý životní styl a své příjmy často doplňují podnikáním, které s jejich hlavní činností většinou souvisí (cestovní ruch, outdoor management training, assessment center). Veškeré aktivity provozované těmito organizacemi se musí projevit správným zaúčtováním podle jednotlivých činností tak, aby byly splněny požadavky zákona o daních z příjmů. Pro neziskové organizace chybí kvalitní a aktuální odborná literatura, která by vyjasnila některé problematické okruhy a upozornila na časté chyby v účetní a daňové evidenci. Management sportovních klubů správné vedení účetnictví a řízení daní často podceňuje. Účetnictví sportovních neziskových organizací je však stále více v popředí zájmu správců daně a dá se předpokládat, že sportovní kluby budou nuceny některé své účetní postupy přehodnotit. Vybrané nejednoznačné formulace v zákoně o daních z příjmů a jejich obtížná aplikace do účetnictví jsou popsány v tomto článku. Verf.-Referat

Author's abstract

Sports clubs are non-profit organizations the mission of which is mainly concerned with sports activities, but often supplemented by other activities such as provision of sports and educational trainings or of social events promoting healthy life style. To gain income, sports clubs often do business in the fields somehow related to sports, as is tourism, outdoor management training, provision of assessment centres, etc. All activities of such organisations have to be accounted in the right way according to their nature in order to satisfy the Income Tax regulations. Non-profit organisations lack quality and up-to-date expert literature on this topic which would help them to reveal frequent mistakes in their accounting and tax reporting. Moreover, the management of sports clubs often underestimates the importance of precise accounting and tax management. Nowadays the accounting of non-profit sports organisations has been gaining more interest by tax administrators and sports clubs may have to reassess some of their accounting procedures. This article deals with ambiguous statements in the Act on Income Tax and with difficult employment of such regulations into the accounting of sports clubs. Verf.-Referat